Виртуален отраслов съвет

Проведе се виртуален отраслов съвет.

На съвета от МОН представиха методика на добавената стойност във връзка с оценка на качеството.

Това представяне цели начало на национален дебат по формиране на индикатори за качество на образованието, процес, който ще продължи няколко години.

Синдикат „Образование“ отбеляза, че представената методика има много системни дефицити:

Мери се само и единствено на база НВО и ДЗИ, което е непълно и изкривява крайния резултат.

В евентуалната методика се засилва поляризирането на образователната система към основни и второстепенни предмети, което не е европейската практика. /Беше помолен проф. Банков, който представи методиката, да представи практики от Европа./

В евентуалната методика се пропуска измерване на възпитанието и социализацията, основни компоненти на образованието, според ЗПУО. Това фундаментално не показва истинския растеж на образователните институции.

Трябва да се ситуират няколко основни индикатори за качество, в противен случай оценката за качество няма бъде действителна и няма да бъде приета от българските учители.

Д-р Анелия Андреева, ръководител на НИО информира, че понастоящем се инспектират образователни институции, които са с много добри резултати за знание и образователни институции, примерно с 99% ромски състав с една и съща методика.

Това породи размисли за очакваните резултати от инспекциите.

Зам.-министър Ваня Стойнова представи ОП НОИР.

Директорът дирекция „Финанси“ г-жа Соня Кръстанова представи информация, относно разходването на бюджет 2021.

Общите преходни остатъци на образователните институции намаляват от 269 на 250 милиона, които са поделени от 203 милиона за общински образователни институции и 47 за държавни.

112 милиона са преходните остатъци по ЕРС от които 87 милиона за общински и 24 милиона за държавни ОИ.

Преходните остатъци, макар и забавени вече са в сметките на училищата.

За радост порочните помисли на общините да ползват преходни остатъци на училищата не станаха реалност.

СБРЗ за страната на база 31.12.2021 е нараснала с близо 16% и достига 1753 лв. за педагогически специалисти, 993 лв. за непедагогисти и 1526 лв. средно за работещите в системата.

При детските градини, поради липса на делегирани бюджети е по ниска, а именно 1633 лв. за педагогисти, 939 за непедагогисти.

При училищата СБРЗ е 1785 за ПП и 1043 за НП.

Нарастването на заплатите за детските градини е 14%.

Средствата по договорености по КТД са:

– Диференцирано заплащане 891 лв. – средна стойност;

– Представително облекло 538 лв. – средна стойност;

Разбира се всички тези редовни и допълнителни плащания са договорености със старото правителство, като сега вече текат преговорите за нови договорености в анекс със сегашните управляващи в рамките на новия бюджет.

Зам.-министър Ваня Стойнова предостави информация относно Програма „Образование“ за следващия програмен период: