Квалификации

 

За изпълнение на своите стратегически цели Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ създаде Сдружение „Образование без граници БГ-2012“ с мисия „Квалификация и повишаване капацитета на педагогическите специалисти за по-качествено образование.“

Сдружението осъществява дейност в обществена полза. 

Основните цели на Сдружение “ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ – БГ 2012” са: 

∙ Да подпомага и насърчава придобиването на професионална квалификация и преквалификация на работещи и безработни лица. 

∙ Да съдейства за разкриване на работни места и заемането им от придобили квалификация безработни лица. 

∙ Да спомага за реализацията на лицата, придобили квалификация, чрез насърчаване на тяхната стопанска инициатива. 

∙ Да работи за подобряване условията на пълноценна изява на всички работещи хора. 

∙ Да оказва съдействие и консултира в областта на човешките и трудови права лицата и групите в неравностойно положение, хората с увреждания, самотните майки и етническите малцинства. 

∙ Да подпомага развитието и налагането на стандарти при провеждане на образованието в страната, като в същото време подпомага развитието на специалистите в тази насока.

Сдружение „Образование без граници БГ-2012“ предлага обучителни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, одобрени и вписани в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование. След участие в обучения за повишаване на квалификация на педагогическите специалисти се присъждат квалификационни кредити. 

Повече информация относно темите за квалификация и процедурата за провеждане на квалификационно обучение, можете да видите ТУК. (Препратка към сайта на Сдружението)