Татяна Алексиева – председател на Регионален Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Монтана подписа нов общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование с кмета на Община Берковица Радослав Найденов и останалите социални партньори.

КТД за община Берковица влиза в сила от 01.01.2024г. и е със срок на действие от 2 години.

Страните се споразумяха за увеличения в заплащането на професионално квалификационната степен, както следва:

V ПКС – 45 лв.,

IV ПКС – 55 лв.,

III ПКС – 65 лв.,

II ПКС – 85 лв.,

I ПКС – 105 лв.

Увеличени са размерите в заплащането на лекторските часове:

– за магистър/бакалавър – 10,30 лв.,

– за учител неотговарящ на условията за заемане на длъжността – 9,00 лв.,

– за учител със средно образование – 7,50 лв.

За воденето на задължителната документация, за консултация на родители – на класни ръководители в училищата – 50 лв. месечно, а на учители в детска градина и в група за ЦДО – 25 лв. на месец.

За работа с ученици и деца със СОП – не по-малко от 35,00 лв. за директори и педагогически специалисти и 17,00 лв. за помощник-възпитателите в ДГ.

Представителното облекло на педагогическите специалисти става 470 лв., а на работното облекло на непедагогическия персонал се увеличава на 350 лв.

Размерът на платения годишен отпуск: за директори и педагогически специалисти – 58 работни дни и 32 работни дни за непедагогическия персонал.

Посочените договорености нахвърлят тези в Отрасловия колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образованието от 28.12.2023 г.

Страните по сключения договор заявиха своята готовност за добро съвместно партньорство и си пожелаха здраве и бъдещо успешно сътрудничество.