Научете повече за TEAMWORK 2

Сайтът по проект TEAMWORK 2 вече е достъпен и на български език. Простът е насочен към подобряване на механизмите за превенция и защита от сексуален тормоз на работното място чрез изграждане на капацитет и междуведомствено сътрудничество. Повече за проекта, неговите цели, дейности и оаквани резултати можете да прочетете на https://teamwork2project.eu/bg/.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. Номер на проекта: CERV-2022-DAPHNE 101094241.