Синдикат „Образование“, в рамките на националното си изследване, относно неработещите политики и практики в Закона за предучилищното и училищно образование, обявява общата класация на неработещите политики.

Нашата цел е да определим и подредим по приоритет кои национални политики и практики са неработещи, от което следва да бъдат премахнати и кои политики или практики имат нужда от промяна.

Класация на неработещите политики и практики в  образователния закон:

1.   Порочната практиката „Прекомерна административна натовареност“;

2.   Политиката за грижа към българския учител и създаване на Резилианс към професията, за борба срещу професионалния стрес;

3.   Политиката „Атестиране на педагогическите специалисти“;

4.   Политиката по „Права и задължение на родителите“;

5.   Политиката „Обществен съвет“;

6.   Политиката „Инспектиране на образователните институции“;

7.   Политиката за „Допълнителна подкрепа“;

8.   Политика за възпитание и формиране на ценностна система;

9.   Политика за изграждане на съвременна физическа среда, специализирани кабинети, физкултурни салони, басейни и др.;

10. Политика за приоритетно финансиране с поне 6% от БВП;

11. Политиката за привличане и задържане на млади за системата учители;

12. Политика за наставничество и менторство.

По отношение на това, как да се промени „Политиката за грижа към българския учител и Резилианс към професията“, политика трасирана като втора най-неработеща, 88.2% от респондентите смятат, че най-успешно това би се променило, чрез прекатегоризирането на учителския труд към втора категория.  

52% от участниците са на мнение, че държавните грижи за педагозите, трябва да бъдат в посока създаване на работещи компенсаторни механизми по европейска и световна практика / това са  механизми, съхраняващи учителите от прегаряне/.

37,3% пък смятат, че от особена важност е безусловното ползване на добавката от УПФ, в хипотезата на чл. 69в, ал.3 от КСО/При ранно пенсиониране учителите да ползват и добавката от УПФ, добавка, която са формирали с лични вноски през трудовата си дейност/.

При изследване на МОН през 2019г. за натовареността на българските учители се установиха и потвърдиха два важни извода:

Първият извод е, че българския учител е двойно по-претоварен от европейските си колеги, примерно от Финландия, Естония, Полша и др., с натрупано прегаряне в рамките на 60%, при средни 35% за ЕС.

Вторият важен извод от това представително изследване е, че грижата за българския учител, трябва да е държавна и да се превърне в национална образователна политика.

Добре е, че тази политика, благодарение на упоритите действия на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ съществува, но за съжаление е посочена, като неработеща.

Действията на МОН, МФ, НОИ и Правителството са лесни, но изискват смели и отговорни политически решения на държавници:

  1. Да се намалят нормативите на учителите след 50 годишна възраст, за да бъдат съхранени до високата пенсионна възраст, която скоро ще стане 65 години.
  2. Да се структурира механизъм, при отработване на 4 години, учителите да ползват 1 година за квалификация и рехабилитация, без да работят с ученици.
  3. Да се ползва добавката от учителския пенсионен фонд безусловно, дори и когато учителят избира ранното пенсиониране по чл. 69в от КСО.

Синдикат „Образование“ ще продължи да информира за останалите фиктивни или зловредни образователни политики.

Д-р Юлиян Петров