Председателят на РСО „Подкрепа“ г-жа Татяна Алексиева подписа нов КТД с кмета на община Монтана Златко Живков и останалите социални партньори.

 Общинският КТД влиза в сила от 09.01.2024г. и е със срок на действие от 2 години.

Страните се споразумяха за увеличения в заплащането на професионално-квалификационната степен, както следва:

V ПКС – 40 лв.,

IV ПКС – 50 лв.,

III ПКС – 60 лв.,

II ПКС – 80 лв.,

I ПКС – 100 лв.

Увеличени са размерите в заплащането на лекторските часове – за магистър/бакалавър – 10,30 лв., за учител неотговарящ на условията за заемане на длъжността – 8,50 лв., за учител със средно образование – 7,50 лв.

За воденето на задължителната документация, за консултация на родители – на класни ръководители в училищата – 50 лв. месечно, а на учители в детска градина и в група за ЦДО – 25 лв. на месец.

Представителното облекло на педагогическите специалисти става 470 лв., а на работното облекло на непедагогическия персонал се увеличава на 350 лв.

Посочените договорености нахвърлят тези в Отрасловия колективен трудов договор в системата на предучилищното и училищното образованието от 28.12.2023 г.

Синдикален секретар на СО „Подкрепа“

г-жа Татяна Алексиева