Синдикат „Образование“ подписа нов КТД с министъра на образованието и останалите социални партньори, който за съжаление е без финансови параметри, поради липсата на държавен бюджет за 2023 година. Този национален КТД е с начало на действие 26.11.2022г., а в &3 от Преходните и заключителни разпоредби е договорено, че в тримесечен срок след влизане на бюджета ще има анекс за увеличение на работните заплати и актуализиране на допълнителни плащания. Договорът е пореден от 30 години и е в резултат от упоритата работа на Синдикат „Образование“ за трудово-правни, социални и професионални права на българския учител.