Обучение за обучители по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“

Експертният екип от Синдикат „Образование“ по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“ премина обучение за обучители в рамките на дейност 3 от проекта. Обучението беше проведено на 25 и 26 февруари 2021 г. в гр. София като целта бе експертите от партньорските организации по проекта да се подготвят съвместно за провеждането на предстоящите 28 регионални обучения.    

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, съвместно с Държавна агенция за закрила на детето, партнират на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в изпълнението на проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“.  Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор № 881732 — STRENGHTEN — REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019.