ОСТС се състоя в МОН.

Министър Галин Цоков присъства на съвета, председателстван от зам.-министър Емилия Лазарова.

Г-жа Соня Кръстанова, директор дирекция „Финанси“ представи акценти към бюджета за образование в проектобюджет 2024.

Средствата за образование от БВП през новата бюджетна година ще бъдат 4,1% от БВП /При 4,2% през 2023г./, включващи 720 милиона европейски средства за изграждане на STEM центрове.

Този факт нарушава чл. 281 от Закона за предучилищното и училищно образование или за поредна втора година.

289,9 милиона ще бъдат средствата за увеличаване на заплатите на педагогическите специалисти и още 130 милиона за увеличение на МРЗ в сектора.

Средното увеличение на учителските заплати в сектора ще бъде 8%, при средно 4% в останалите браншове.

Частта на издръжката се увеличава с 5% на годишна база.

В проекта има ръст за транспорт на ученици, ръст за НПОУМ – обезщетения – 20 милиона лева и две нови национални програми.

Увеличението на ЕРС е между 11 и 11,5% на годишна база.

Синдикат „Образование“ потвърди пред социалните партньори позицията си, представена пред политическите партии в парламента, с ниския % от БВП за образование, с намаляването на средствата за образование в разрез с ЗПУО, с категоричното несъгласие с чл. 91 и чл. 94 за отнемане на преходния остатък и призова за повече средства от БВП за образование!

Д-р Юлиян Петров адмирира действията на МОН, министър Цоков и финансова дирекция за повече пари за образование в новия бюджет.

Социалните партньори се обедениха в това да се борят за достигане на не по-малко от 5% от БВП за образование в бъдещото стратегическто финансиране на просветата в България.

МОН информираха за промени в наредба №10 за организацията на дейностите в образованието и наредба №11 за оценяване на резултатите на учениците.

Министър Галин Цоков информира за промените в наредба 16 за провеждането на директорските конкурси с новите елементи в процедурата по провеждане.

Синдикат „Образование“ изразиха за пореден път необходимостта от участие на учители в комисиите за директори, като информираха, че правят национално проучване за механизма по произвеждане на директори в системата.

Зам.-министър Наталия Митева информира за процедурите по изграждането на STEM центрове в българските училища, с възможните рискове и напредъка в изпълнението на проектите.