Отраслов съвет се състоя в МОН. В съвета председателстван от зам. министър Емилия Лазарова участваха министър проф. Галин Цоков, зам. министър Наталия Митева, зам. министър Мариета Георгиева, началник кабинет Наталия Михалевска и други.

ОСТС изслуша доклада на директора на НИО д-р Анелия Андреева, в който тя поясни механизма, модела и приоритетите  при инспектирането на образователните институции. От създаването си до сега НИО е инспектирал общо 574 образователни институции, от които 477 училища.

Синдикат „Образование“ постави акцентите:

– защо не се прилага критерия „социален диалог„ в частните училища?

– защо се използва целевата група родители, като експертиза за оценка на качеството?

– защо се получава времева разлика от 20 години между инспекциите на различните образователни институции?

Накрая социалните партньори се обединиха в становището, че философията на политиката инспектиране е сгрешена.  За тази цел се създава работна група за промяна на статута, модела и философията на политиката по инспектиране.

В работната група ще се включат експерти от социалните партньори и инспектори от НИО.

По повод на качените за национално обсъждане проекти за промени на проекти, Синдикат „Образование“ изрази становище, че всички промени на наредби би трябвало да се случват след разглеждане на ОСТС.

По повод на промените в Наредба № 11 , Синдикатът провежда национална анкета за мнението на учителите.

Отрасловия съвет прие да създаде работна група за изработване на Анекс към КТД за увеличение на учителските заплати. Тази група ще работи след приемане на републиканския бюджет.

Тя ще бъде готова с Анекса до 01.09.2023 г. , като увеличението на работните заплати ще бъде с 15% и ще се приложи от 01.01.2023 г., а  учителските заплати ще достигнат ниво 125% над СБРЗ за страната.

МОН информира, че националната програма „Образователни маршрути“ може да бъде дофинансирана с приемането на бюджет 2023.

Зам. министър Наталия Митева информира за процедурите по изграждане на СТЕМ центровете в българските училища. До 19.07.2023г в министерството са постъпили 1720 концепции за центровете.

Синдикат „Образование“ предложи при изготвяне на концепциите за СТЕМ центрове да се включат и възможности за деца със СОП.

Зам. министър Мариета Георгиева информира за готвените промени в ЗПОО.