В МОН се състоя ОСТС. На съвета беше представен новият екип на МОН:

Проф. д-р Галин Цоков – министър;

Г-жа Емилия Лазарова – зам. министър – „Средно образование“ и председател на ОСТС;

Г-жа Мариета Георгиева – зам. министър – „Професионално образование“

;Г-жа Наталия Митева – зам. министър – „Проекти и европейско финансиране“;

Проф. д.ф.н. Генка Петрова – зам. министър – „Висше образование“;

Г-жа Наталия Михалевска – началник кабинет;

Г-жа Албена Михайлова – главен секретар.

Зам. министър Митева информира за проектите на МОН по плана за възстановяване и устойчивост. Процедурата за изграждане за STEM центрове във всички български училища е започнала. Сроковете са кратки, затова МОН по предложение на ОСТС ще организира мащабна информационна кампания. Ще бъде изграден национален STEM център за 20 мил. лева и три регионални STEM центъра в Ковачевци, Ястребино и Хисар, за общо 18 мил. лева. Общо 535 мил. лева са средствата за изграждане на STEM центрове, които трябва да бъдат готови до 2026 година. Друг проект по Оперативната програма е за модернизация на учебната структура. В него фигурират изграждане на нови сгради на училища и детски градини, общежития и младежки центрове. Младежките центрове ще бъдат в областни градове и в малки общини. Национален младежки център ще бъде изграден в София в сградата на НДД до 2025 година.

Министър Галин Цоков изложи приоритетите на МОН:

-Финансиране на образователната система. Бюджетът за образование да не намалява и да подържа нива от 4.5% от БВП. Учителската заплата да запазва ниво от 125% от СБРЗ от 1 януари 2023 година.

-Изследване за ефекта на действие на ЗПУО във връзка с предложения за промени към законодателя.

-Ранното детско развитие – разработване на стратегии и стандарт за този етап, като това да обоснови преминаване от социални към образователни дейности за тази възраст.

-Промени на учебни програми и учебно съдържание. Анализ на трудността на анализ и съдържание и постигане на една по – цялостна промяна на учебните програми.

-Изграждане на национална концепция за качество на образованието. Преодоляване на въздействието на документа при мерене на ниво на качество.

-Личностно развитие на лицата и учениците. Промяна на наредба и стандарт за приобщаващото образование.

-Реформа в професионалното обучение и образование.

-Провеждане на конкурси за директори на образователни институции. МОН ще реши:

-дали ще обжалва решението на ВАС за Наредба № 16.

-дали ще променя състава на комисията за избор на директори.

-дали ще включи представители на учителски и директорски организации.

-как и по какви критерий ще се оценяват кандидатите.Работодателската организация предложи да се замрази инспектирането на образователните институции, докато се прецизират моделите на инспектиране и се изработят национални модели за качество.

ОСТС реши, директора на НИО д-р Анелия Андреева да се покани, за да представи приоритетите на инспектората и възможностите за усъвършенстване на националната политика за инспектиране на образователните институции.Информация за бюджет 2023 представи г-жа Соня Кръстанова – директор на Дирекция „Финанси“ на МОН.

Националните програми за образование на стойност 230 мил. лева ще се финансират без промяна с новия бюджет. Средствата за образование за 2023 година са 7,589 млр. лева, които имат увеличение спрямо 2022 година като абсолютна стойност, но не и като % от БВП.

Парите за образование през 2022 година са били 4.4 % от БВП, а със сегашния проект са 4.1 % от БВП. В тези средства фигурират 500 мил. лева европейско финансиране. Средствата за образование са нараснали с 608 мил. лева.

За „Средно образование“ миналата година са били заделени 3.6 %, а тази година са намалени на 3.3 % от БВП. Средствата за учителски заплати на ниво 125 % от СБРЗ са подържани.

В края на четвъртото тримесечие СБРЗ в България е 1 879 лева, и за да се постигне 125%, учителската заплата трябва да достигне ниво 2 340 лева СБРЗ.

2034 лева е средна учителска заплата сега и за да достигне тези 125%, трябва да се приложи 15 % увеличение. За сега не са осигурени средства за възстановяване на транспортните разходи на учителите и нови училищни автобуси.