В МОН се проведе Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование, с участието на министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, председателя на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров, зам.-министъра на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, зам.-министъра на образованието и науката Наталия Митева, началника на кабинета на министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, главния секретар на МОН Албена Михайлова,  директори на дирекции в МОН и останалите социални партньори.

Зам.-министърът на образованието и науката  д-р Емилия Лазарова председателствува ОСТС при следния дневен ред:

1. Информация за подготовката на образователната система за провеждане на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания (IV, VII и X клас).

2. Информация за планирането, утвърждаването и реализирането на държавния и допълнителния държавен план-прием за учебната 2024 -2025 година.

3. Информация за изпълнението на „Концепция за STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

4. Информация за необходимостта от промяна на Наредбата за приобщаващо образование.

5. Разни.

5.1. Информация за резултатите от проведените конкурси за заемане на длъжността „директор“.

По точка първа Евгения Костадинова, директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН, представи информация за процедурите по провеждане на задължителните ДЗИ и НВО, като обяви готовността на системата за ежегодно провежданите изпити. Графикът по предмети от общообразователна и профилирана подготовка е публикуван на сайта на Министерството на образованието и науката. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат от 22 до 29 май.

Д-р Петров – председател на СО „Подкрепа“ обърна внимание за трудността при осигуряване на организация на НВО в 10 клас в деня след изборите и категорично заяви, че българския учител продължава да се използва като „момче за всичко“, при вменяване, без съгласието на синдикати и без заплащане, на задължения за квесторство. Това е безкрайно порочна практика, която трябва да престане.

В точка втора Георги Маринов, директор на Дирекция „Организация и контрол“ в МОН представи изчерпателна информация свързана с планирането, утвърждаването и реализирането на държавния и допълнителния план-прием за учебната 2024-2025 г. 945 са профилираните паралелки и 1429 са професионалните паралелки, заложени в план-приема за следващата учебна година. Стана ясно, че се увеличава приема в сравнение с миналогодишния план-прием, като водещ принцип при определянето на броя паралелки и специалности са спецификите на района, изискванията на бизнеса и пазара на труда и развитието на приоритетните за страната ни отрасли. 130 са новите професионални паралелки по дуална форма на обучение, с 23 повече от миналата година и т.н.

В точка трета от дневния ред на заседанието в оперативен план Наталия Митева представи информация за реализираните до сега процедури, свързани с изграждане на STEM центрове по плана за Възстановяване и устойчивост. Стана ясно, че до момента 965 са предложените концепции за изграждане на STEM среда, като от тях 1/3 вече са получи одобрение и са на етап сключване на договорни отношения с конкретни изпълнителите по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Както и, че няма авансово плащане на средствата за реализиране на съответния етап от процедурата. Предстои и конкретно обучение на ръководителите на институциите в системата на училищното образование по прилагането на ЗОП.

В точка четвърта Благовеста Борчева, от Дирекция „Приобщаващо образование“ предостави необходимостта от промени в Наредбата за приобщаващо образование, които да осигурят необходимото финансиране за обезпечаване на технически и друг вид средства, необходими за алтернативна и допълваща комуникация за деца и ученици с различни двигателни и специфични нарушения на способността за учене – дислексия, дисграфия и дискалкулия.

По точка четвърта членовете на ОС се обединиха около необходимостта от осъществяване на промени в Наредбата за приобщаващо образование, за да бъде адекватна на изискванията на директори, учители, деца, ученици и родител, както и да се изпратят и запознаят членовете на ОС с всички постъпили досега предложения, касаещи промените в Наредбата за приобщаващо образование.

В Точка пета бе представена информация за резултатите от проведените конкурси за заемане на длъжността „директор“ в системата на училищното образование. 274 са новоназначените директори на общински и 2-ма на държавни училища, след провелите се тази година конкурси.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Петров, алармира, че съмнението за партийни намеси и липса на професионален капацитет в проведените конкурси се е увеличило, поради конструирането на комисии за назначаване на директори, без участие на учители и синдикати.

Комисиите са определяли бъдещите директори на образователни институции, без самите членове да имат  педагогически стаж и управленчески опит в системата, което е скандално.

Беше решено, МОН и парламентарната комисия по образование да подготви промяна на ЗПУО и Наредба №16 за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „директор“, като включи учители и синдикати.

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Петров обърна внимание на започналите вирижни съдебни дела, и дела в Комисията по дискриминация за неспазване на анекса към КТД от м. август 2023г., след юридически неиздържана препоръка на МОН.

По казуса, Синдикат „Образование“ излезе с юридическо становище и заедно с останалите социални партньори предложиха МОН да разпореди незабавно изплащане на увеличението на заплатите на учителите, с прекратени трудови отношения.

Беше разгледан въпроса с високите годишни и седмични нормативи на учителите, с идея да бъдат намалени. Това ще бъде разгледано на следващия ОСТС, като първа точка.

Социалните партньори присъстваха на откриването на благотворителен великденски базар, с участието на близо 500 деца. Благотворителната инициатива обхвана и двата етажа на министерството, като на общо 60 щанда бяха разположени творби, хранителни продукти и различни ръчни изделия на детски градини и училища от шест области – София-град, София-област, Кюстендил, Смолян, Перник и Благоевград.