Пилотно тестване на материали и ресурси по проект „Растем равни“

След приключването на първата фаза на проект „Растем равни“ – провеждане на фокус-групи за оценка на нагласите и потребностите на професионалистите от начален етап на основното образование относно необходимостта от справяне с негативния ефект от половите стереотипи, проведеният анализ на резултатите от фокус групите даде основа за разработване на инструменти и ресурси в подкрепа на учителите.

Преди да преминем към провеждане на обученията на учители, разработените материали бяха предварително тествани от 15 учители от образователни институции в 3 различни по големина градове. Целта на този етап от изпълнението на проекта бе да проверим приложимостта на материалите в реална среда.

В пилотната група бяха поканени да се включат учители от начален етап на образование и административен управленски персонал (зам-директори). Материалите бяха представени на всеки от участниците, който имаха възможност да ги разгледат самостоятелно и да се запознаят подробно със съдържанието им, след което проведохме онлайн среща-дискусия, на която участниците споделиха своите препоръки и коментари.

Изказаните мнения и обратна връзка по приложимостта и съдържанието на материалите са от изключителна важност за тяхното подобряване и повишаване на ефективността при приложението им на практика.

Проектът е съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор №: 101005862 – Growing Up Equal –  REC-RGEN-WWLB-AG-2020.