Представители на Синдикат „Образование“ взеха участие във фокус-групи по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“.

Представители на Синдикат „Образование“ взеха участие във фокус-групи по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“. През месец юни 2020 г. бяха проведени три фокус-групи в гр. Стара Загора (16 юни), гр. Харманли (17 юни) и в гр. София (30 юни). Целта на събитията бе да се събере информация за силните и слабите страни в работата на системата за закрила на детето у нас, координацията между различните звена в системата, и нуждите от обучение на професионалистите в тези звена. Въз основа на проучването в рамките на проекта ще бъдат разработени учебни модули за професионалистите от социалните служби, полицията и образователната сфера, както и подход на учене чрез правене. Проектът предвижда да обхване 28 населени места в страната, в които ще се проведат регионални обучения на професионалистите от различните звена в системата.    Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, съвместно с Държавна агенция за закрила на детето, партнират на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в изпълнението на проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“.  Проектът е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор № 881732 — STRENGHTEN — REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019.