Синдикат „Образование“ изпълнява проект „Растем равни“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Проектът е съ-финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор №: 101005862 – Growing Up Equal –  REC-RGEN-WWLB-AG-2020 .

Проектът засяга темата за половите стереотипи в началното образование (3 – 4 клас), като цели повишаване на осведомеността на над 500 професионалисти в образованието относно необходимостта от справяне с негативния ефект от половите стереотипи за избора на живот от началното образование нататък и осигуряване на учителите и училищните администрации с адекватни инструменти за справяне с проблема, без да се създават негативни обществени нагласи. В рамките на проекта ще бъдат разработени онлайн отворени ресурси и инструменти за училищата. Планирано е предварителното тестване на инструментите в 3 училища в различни по големина градове, което ще определи тяхната приложимост, като на следващ етап ще се проведат обучения на учители от 15 населени места в страната. Обученията ще бъдат съчетани с предварителна оценка на знанията/нагласите за оценка на въздействието. Широко разпространение на резултатите по проекта ще бъде постигнато чрез използване на мрежите на партньорите (учители и представители на НПО на национално и местно ниво, работещи в сфера на образованието). Проектът ще приключи с провеждане на Национален образователен форум с участието на над 60 представителя на образователни институции, МО и НПО.