Насилието срещу деца може да приеме различни форми. Отрицателните ефекти от пандемията Covid-19 са по-лоши за деца в уязвим контекст, чиито специфични нужди по отношение на насилието, основано на пола, могат да бъдат наблюдавани в настоящия контекст на социална и икономическа криза.

Проект „Цветно детство“ има за цел предотвратяване и борба с всички форми на насилие срещу деца в уязвим контекст, свързан с пандемията Covid-19. Перспективата, ориентирана към детето и междусекторният подход ще бъдат от ключово значение за повишаване нивото на овластяване на децата, както и тяхната устойчивост. Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез комбинация от интердисциплинарна методология и подход на участие в процес, разделен на 4 етапа. В етап 1, проектът ще разработи оценка на нуждите. Етап 2 ще се фокусира върху провеждане на семинари с деца в страните участнички, където това е законово разрешено, и разглеждане на опита на доставчици на услуги и професионалисти. След етап 2 ще бъдат разработени насоки и учебна програма за професионалисти. В етап 3 проектът ще обучи синхронно 400 специалисти и ще бъде създаден нов модул в съществуващ масов отворен онлайн курс за разширяване на обхвата на обучението до още 200 професионалисти. Също така ще бъде създаден постоянен и трансдисциплинарен семинар за професионалисти във всички участници държави. И накрая, на етап 4 ще бъде въведена стратегия за разпространение, за да се максимизират резултатите от проекта, и да се повиши осведомеността сред населението като цяло относно насилието срещу деца в уязвим контекст. Проектът ще завърши с финална конференция в Мадрид за представяне и обсъждане на резултатите от проекта с професионалисти, вземащи решенията и активисти, както и с деца, участници в събитието.

Проектът се изпълнява от осем партньора в шест държави – България, Испания, Литва, Португалия, Италия и Унгария и е с продължителност две години.

Проект „Цветно детство“ се изпълнява по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), CERV-2021-DAPHNE, 101049251 — Colourful childhoods.