ЦЕЛТА на проекта е да задържи начинаещите учители чрез създаване на условия за развитие на тяхната вътрешна мотивация за дългосрочна и продуктивна реализация в училище и устойчивостта им към предизвикателствата на учителската професия.

Цели:

– Разработване на въвеждаща програма за подпомагане на интегрирането на млади учители в работната среда и към поддържането на тяхната мотивация и емоционална стабилност с акцент върху социалното и личностна подкрепата по време на въвеждане и адаптиране към училищната среда.

– Ангажиране на по-опитни и успешни учители като прилагащи програмата спрямо техните новоназначени колеги от една страна и преки ползватели на подхода от друга.

– Насочване на вниманието на образователните институции и училищните ръководители към дългосрочните ползи от прилагането на въвеждането Програма за управление на човешките ресурси и климата в училищата.

За да постигнем това, планираме следните основни дейности:

– Разработване на модел на компетентност на учител ментор-коуч и наставляван.

– Разработване на курс за обучение на училищни ментори-коуч.

– Разработване на Наръчник за ментори-коуч с практически дейности и ресурси.

– Разработване на ръководство с ресурси за самообучение на начинаещи учители.

– Провеждане на обучение на 15 учители ментори-коучове.

– Пилотиране на подхода с 45 начинаещи учители заедно с последваща супервизия за обучените ментори в процеса на тяхната работа с наставляваните (начинаещи учители и други).

– Сертифициране на обучени ментори-коучове като обучители по менторинг и коучинг.

– Организиране на промоционални събития за училищни образователни общности в България, Словения, Северна Македония и Белгия.

Очаквано въздействие:

– По-устойчива мотивация и самочувствие на новоназначените учители.

– Повишена удовлетвореност от работата и по-висока производителност на начинаещите учители.

– Взаимно обучение и подкрепа за начинаещи и коуч учители.

– Подобрено лидерство и познания за УЧР сред училищните директори и училищните ръководители.

– Подобрен училищен климат.

Партньори:

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ КТ ПОДКРЕПА – Координатор на проекта

НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО МЕНИДЖМЪНТ (България)

SAMOSTOEN SINDICAT ZA OBRAZOVANIE, NAUKA I KULTURA – NORTH MACEDONIA

MCC Slovenia

NEW MINDSET COACHING AND TRAINING – BELGIUM

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education, договор № 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901.