Основна Цел

Проектът Teamwork 2 пряко допринася за справяне със сексуалния тормоз на работното място, който е широко разпространена и недостатъчно докладвана форма на насилие, основано на пола в целия Европейски Съюз (ЕС). Проектът е продължение на финансирания от REC проект TEAMWORK 1 (приключил през април 2022 г.), чиито изследователски дейности доведоха до по-добро разбиране на проблема със сексуалния тормоз на работното място и до набор от препоръки, които да допринесат за по-ефективното му адресиране на местно и национално ниво.

Проектът Teamwork 2 има следните специфични цели:

 1. Подобряване на превенцията и справянето със сексуалния тормоз на работното място чрез изграждане на капацитет на заинтересованите страни, които ще помогнат на фирмите/организациите да възприемат ефективни вътрешни политики (WP2).
 2. Подобряване на защитата на жертвите/оцелелите и предоставяне на възможност да докладват за проблема чрез създаване на нови широко достъпни услуги (WP3).
 3. Укрепване на междуведомственото сътрудничество и развитие на местни/регионални/национални мрежи, които допринасят за превенцията и намаляването на проблема (WP3, WP4).

Хоризонтален принцип на изпълнението на проекта е насърчаването на равенството между половете, многообразието и недискриминацията.

Обхват

Кой проблем цели да реши проектът?

TEAMWORK 1 показа, че сексуалният тормоз е постоянен проблем в целия ЕС и факторите, допринасящи за него, са сходни в различните страни. Основните фактори са 1) нестабилност на системата за защита във всичките четири държави (фрагментиране на законите, недостатъци в тяхното прилагане, ниско ниво на работа в мрежа между заинтересованите страни, занимаващи се с превенцията на сексуалното насилие и ответна реакция на местно, регионално и национално ниво), 2) ниско ниво на осъзнаване на проблема сред работодателите, както и сред работниците, което също е свързано с недостатъчно докладване и липса на надеждна статистика, и 3) липса на структури, които биха допринесли за текущата превенция и ранното откриване на сексуалното насилие на работното място.

По този начин проектът TEAMWORK 2 ще отговори на основните нужди, които са идентифицирани в изследователските доклади от предишния проект:

 • Необходимост от повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет на работодателите, както и на работниците за адресиране на проблема
 • Необходимост от подобряване на превенцията и начините за справяне
 • Необходимост от мултидисциплинарен подход на заинтересованите страни и създаване на местни/регионални/национални мрежи, които да работят за изкореняване на проблема

Цели

Проектът ще започне с обучение на обучители и мултипликатори (WP2), планирайки семинари за изграждане на капацитет за фирмите (WP3), в процеса на предоставяне на услуги от Информационното Бюро (Helpdesk – WP3), както и когато се събират данни за измерване на въздействието на проекта.

Ще бъдат създадени специфични за пола индикатори, за да се гарантира равно участие и недискриминация, за достигане като до жени, така и до мъже и хора с различна полова идентичност, хора с увреждания и други хора от малцинствата.

TEAMWORK 2 ще реализира планираните работни пакети по-долу, за да внесе системна промяна:

 1. Изграждане на капацитет на мултипликатори и сътрудничество между агенции за насърчаване на добри практики и подобряване на националните политики за превенция – обучение на обучители (WP2)
 2. Повишаване на защитата на жертвите на насилие основано на пол (на работното място) чрез въвеждане и разпространение на нови услуги (WP3)
 3. Комуникация и разпространение, включително транснационален обмен, който гарантира възможност за размяна и използване на инструментите, подходите и резултатите на проекта (WP4)

Партньори по проекта:

 1. INSTITOYTO BIOMICHANIKIS KAI EPICHEIRISIAKIS EPIMORFOSIS KAI KATARTISIS SEV SYNDESMOS EPICHEIRISEON KAI BIOMICHANION (Greece) – КООРДИНАТОР
 2. СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ КТ ПОДКРЕПА (България)
 3. PAPHOS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY (Greece)
 4. ADECCO TRAINING SRL (Italy)
 5. Center for New Initiatives (Croatia)
 6. CGIL TOSCANA (Italy)
 7. “Фондация ДА – обединени срещу насилието” (България) 
 8. DIESIS NETWORK (Belgium)
 9. Ямболска търговско-промишлена палата (България)
 10. SURT, FUNDACIO DE DONES FUNDACIO PRIVADA (Spain)
 11. CARDET (Cyprus)
 12. OXFAM (Italy)
 13. KMOP (Greece)

Проект „Подобряване на механизмите за превенция и защита срещу сексуалния тормоз на работното място чрез изграждане на капацитет, изграждане на коалиции и междуинституционално сътрудничество / Teamwork 2“ е финансиран по програма “Граждани, равенство, права и ценности“, договор CERV-2022-DAPHNE 101094241.