Основна цел на проект YouWell e задържане на начинаещите учители чрез създаване на условия за развитие на тяхната вътрешна мотивация за дългосрочна и продуктивна реализация в училище и повишаване устойчивостта им към предизвикателствата на учителската професия.

Специфични цели на проекта са:

– Разработване на въвеждаща програма за подпомагане на интегрирането на млади учители в работната среда и поддържането на тяхната мотивация и емоционална стабилност с акцент върху социалната и личностна подкрепата по време на въвеждане и адаптиране към училищната среда.

– Ангажиране на по-опитни и успешни учители като прилагащи програмата спрямо техните новоназначени колеги от една страна и преки ползватели на подхода от друга.

– Насочване на вниманието на образователните институции и училищните ръководители към дългосрочните ползи от прилагането на Програма за управление на човешките ресурси и климата в училищата.

За постигане на поставените цели са планирани следните основни дейности:

– Разработване на модел на компетентност на учител ментор-коуч и наставляван.

– Разработване на курс за обучение на училищни ментори-коуч.

– Разработване на Наръчник за ментори-коуч с практически дейности и ресурси.

– Разработване на ръководство с ресурси за самообучение на начинаещи учители.

– Провеждане на обучение на 15 учители ментори-коучове.

– Пилотиране на подхода с 45 начинаещи учители заедно с последваща супервизия за обучените ментори в процеса на тяхната работа с наставляваните (начинаещи учители и други).

– Сертифициране на обучени ментори-коучове като обучители по менторинг и коучинг.

– Организиране на промоционални събития за училищни образователни общности в България, Словения, Северна Македония и Белгия.

Очаквано въздействие от изпълнението на проекта е насочено към посигане на по-устойчива мотивация и самочувствие, повишена удовлетвореност от работата и по-висока производителност на начинаещите учители; взаимно обучение и подкрепа за начинаещи и коуч учители; подобрено лидерство и познания за УЧР сред училищните директори и училищните ръководители; подобрен училищен климат.

Целева група на проекта са две категории учители в средното образование по всички предмети: опитни учители, които ще бъдат обучени за ментор-коуч, за да придружават начинаещите учители в процеса на тяхното адаптиране към училищната среда, като ги насърчават да поддържат увереността си и предотвратяват ранното отпадане и начинаещи учители – това са новоназначени учители, както и стажанти от ВУЗ-ове, които ще получават систематична подкрепа през учебната година от своите по-опитни колеги.

Повече информация за проекта можете да научите на уебсайта на проекта или ни последвайте във Фейсбук

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА:

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ КЪМ КТ ПОДКРЕПА, България

ПАРТНЬОРИ:

НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО МЕНИДЖМЪНТ, България

SAMOSTOEN SINDICAT ZA OBRAZOVANIE, NAUKA I KULTURA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA (SONK), Северна Македония

CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAZEVANJE, INFORMIRANJE IN SPORT (MCC) – Словения

Svetoslava Stoyanova – NEW MINDSET COACHING & TRAINING (NMCT) – Белгия

Проект „YouWell“ е финансиран по програма Еразъм+, KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education, договор № 2022-1-BG01-KA220-SCH-000085901.