Проект „Цветно детство“ – проучване сред професионалисти

Синдикат „Образование“ проведе проучване сред професионалисти, работещи с деца, относно специфични нужди на деца в уязвим контекст по отношение на насилието, основано на пола и отрицателните ефекти от пандемията Covid-19. Проучването бе извършено чрез провеждане на структурирани интервюта. Резултатите ще бъдат взети предвид при разработването на методи и инструменти за оценка на риска, предотвратяване и борба с насилието срещу деца в уязвим контекст. Учебната програма за професионалисти, която ще бъде разработена в рамките на проекта предвижда да бъдат обучени 400 специалисти в шест държави – България, Испания, Литва, Португалия, Италия и Унгария и да бъде създаден нов модул в съществуващ общодостъпен онлайн курс за разширяване на обхвата на обучението до още 200 професионалисти.

Проект „Цветно детство“ се изпълнява по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), CERV-2021-DAPHNE, 101049251 — Colourful childhoods.