Проект „Цветно детство“ – проучване

В рамките на работен пакет 2 от проекта партнорите разработиха модел за онлайн проучване за деца относно преживяванията на насилие в ситуация на covid-19, подходи за устойчивост и очаквания. Анкетната карта ще бъде разпространена от партньорите по проекта във всички 6 държави (България, Испания, Литва, Португалия, Италия и Унгария) като се очаква да бъде попълнена от минимум 1000 деца и младежи. Данните, събрани чрез онлайн проучването ще бъдат допълнени от резултатите от проведени фокус-групи в Италия, Португалия и Испания и ще послужат за отправна точка при разработването на методи и инструменти за превенция на насилието.

Акнетното проучване може да откриете на следния линк:

https://colourfulchildhoods.limesurvey.net/796783?lang=bg

Проект „Цветно детство“ се изпълнява по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV), CERV-2021-DAPHNE, 101049251 — Colourful childhoods.