Работна група по синхронизация

В изпълнение на заповед № РД09-1255/16.06.2021 г. на проф. Николай Денков – министър на образованието и науката, г-жа Татяна Алексиева –   представител на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа“ бе включена в работна група за преглед и синхронизиране на държавните образователни стандарти, приети с Наредба 4/30.11.2015 г. за учебния план, Наредба 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Наредба 10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Наредба 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на министъра на образованието и науката и на постъпилите в хода на обсъждането предложения по Проекта на Наредба за инспектирането на детските градини и училищата.На 05.07.2021 г. в МОН се проведе втората работна среща, за обсъждането на конкретните формулирани текстове, представени от ръководителите на определените пет подгрупи. Част от тях ще бъдат обсъждани и на по-късен етап, тъй като в момента не е наложително изменението на определени текстове, а други трябва да бъдат обсъдени по-задълбочено както с директори на образователни институции, така и с педагогическите специалисти. На този етап промените ще бъдат в Наредба 4/30.11.2015 г. за учебния план – регламентиране на седмицата за проектни дейности; в Наредба 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на министъра на образованието и науката – процеса на атестирането – възможност за електронно предоставяне на документи; в Наредба 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за резултатите от изпитите от НВО в точки. Същите ще бъдат представени и на ОТС на 07.07.2021 година.