Резултати от проучването за учителска устойчивост

В нашето онлайн проучване успяхме да ангажираме близо 800 учители от всички страни партньори.

Анализът на първичните данни позволява да се направят някои ключови наблюдения, които да оформят посоката на нашия инструментариум, а също така може да служи като компас за други инициативи в областта на подкрепата на учителите.

Тези наблюдения могат да бъдат синтезирани по следния начин:

Основните фактори на стрес за учителите са: множество административни формалности; рискът от COVID-19; ниска мотивация на учениците; поведението на учениците и липсата на подкрепа от родителите.

Повече от 1/3 от учителите съобщават, че се чувстват физически и емоционално изтощени в края на работния ден.

Повече от половината учители потвърждават, че могат да се справят с всяка трудна ситуация, разчитайки на своето самочувствие и подкрепата на други хора.

Първоначалните данни показват силен потенциал за устойчивост в учителските общности, което е силен положителен знак за способността на образователните системи да се справят с промените.

Все пак споделеното цялостно изтощение е предпоставка да се предложат конкретни мерки за подкрепа на учителите, за да се насърчи допълнително тяхната устойчивост. Това ще бъде основният акцент в разработването на инструментариума по проекта.

Проект „Teacher Resilience“ се изпълнява по програма Еразъм +, договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094958.