Синдикат “Образование” продължава с обучения по проекта за укрепване на системата за закрила на детето в България

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ започна новата учебна година с провеждането на две обучения по проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“ – в гр. Петрич на 20 септември и в гр. Джебел на 7 октомври 2021 г.

Целта на обученията е да се формират знания, умения и нагласи сред професионалистите от различните звена в системата за закрила на детето да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и да ползват някои методи от възстановителното правосъдие за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето.

Проектът се изпълнява в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор № 881732 — STRENGHTEN — REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019.