Синдикат „Образование“ се включи в нов европейски проект TEAMWORK 2

Синдикат „Образование“ е партньор по проект „TEAMWORK 2“ , финансиран от Програма „ Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европйекста Комисия, който поставя в своя фокус противодействие със сексуалния тормоз (SH) на работното място , което е широко разпространена и недостатъчно докладвана форма на насилие, основано на пола, в целия Европейски Съюз. Проектът е с продължителност 2 години: от февруари 2023 г. до януари 2025 г.

Проектът включва 13 партньори от 6 държави-членки на ЕС – граждански организации, организации за подкрепа на бизнеса (търговско-промишлени палати), социални партньори (профсъюзи) и експертен партньор в корпоративното обучение.

Проектът е насочен към укрепване на съществуващите национални политики за превенция и борба с насилието, основано на пола, на работното място. Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за устойчиви промени в политиките и практиките на национално ниво, което да доведе до промени в социалните нагласи и поведение в дългосрочен план. Заложен в проекта е принципът отдолу – нагоре, за да инциира подобрения на политиката в тази област. Ангажиментът на съответните публични органи за подобряване на политиките ще бъде постигнат чрез целенасочена комуникация и ангажирането им за преглед на резултатите от новите услуги, като ще се търси сътрудничество с тях за институционализиране на добрите пилотни практики.

Проектът ще започне с обучение на обучители и мултипликатори (WP2), планирайки семинари за изграждане на капацитет за фирмите (WP3), в процеса на предоставяне на услуги от Информационното Бюро (Helpdesk – WP3), както и когато се събират данни за измерване на въздействието на проекта.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея. Номер на проекта: CERV-2022-DAPHNE 101094241.