Синдикат “Образование” стартира обученията по проект за укрепване на системата за закрила на детето в България

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ проведе в гр. Пазарджик първото от общо 28 регионални обучения проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета на професионалисти от сферите на социалните услуги, образованието и полицията“.

Основна цел на проекта е да се повиши капацитета на отговорните служби чрез обучения на професионалистите, работещи в тях, както и координацията помежду им. Обучителната програма е разработена въз основа оценка на нуждите на професионалистите, работещи в Отделите за закрила на детето и социални услуги, психолози, полицаи, учители, медиатори и др.

Целта на обученията е да се формират знания, умения и нагласи сред професионалистите от различните звена в системата за закрила на детето да прилагат подход, основаващ се върху силните страни на детето при подкрепа на жертви на насилие, както и да ползват някои методи от възстановителното правосъдие за да решават семейни конфликти, които застрашават сигурността на детето. Проектът се изпълнява в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и е съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, договор № 881732 — STRENGHTEN — REC-AG-2019/REC-RDAP-GBV-AG-2019.