Становище за помощник – възпитателите

Синдикат „Образование“ към КТ Подкрепа“, във връзка с изпълнение на чл. 28, ал.1, т.5 и ал. 2 на същия член от КТД за системата на предучилищното и училищно образование,

/Чл. 28. (1) За работниците и служителите от непедагогическия персонал, членове на СИНДИКАТИТЕ, при нормална продължителност на работното време по чл. 136 КТ се определят следните минималните основни месечни работни заплати:

1. За длъжности, неизискващи образователна степен и професионална квалификация –минималната работна заплата;

2. За длъжностите „помощник-готвач“, „образователен медиатор“, „помощник на учителя“ и други подобни на тях длъжности – не по-малко от 105% от минималната работна заплата;

3. За длъжностите „огняр“, „охранител“, „готвач“,  „шофьор на автобус“ и други подобни на тях длъжности – не по-малко от 110% от минималната работна заплата;

4. За длъжността „помощник-възпитател“, без професионална квалификация – не по-малко от 110%  от МРЗ;

5. За длъжността „помощник-възпитател“, със свидетелство за професионална квалификация – не по-малко от 132% от минималната работна заплата;

6. За длъжностите „домакин“, „касиер“, „технически секретар“, „ЗАС“, и подобни на тях длъжности – не по-малко от 115% от минималната работна заплата.

7. За длъжностите „библиотекар“, „счетоводител“, „главен счетоводител“ с висше образование, „кариерен консултант“ и „социален педагог“ – не по-малко от 135% от минималната работна заплата.

(2) Договореностите по т. 2, т. 3, т. 5, т. 6 и т. 7 се прилагат за служители със съответната професионална квалификация и/или образователно-квалификационна степен./

Ви информира, че на основание чл.28, ал.1, т. 5,  и чл. 28, ал.2  и чл.5 от НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ЮНИ 2018 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ В сила от 10.07.2018 г. Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2019г., изм. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г.

/Чл. 5 ал.(5) Документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионална квалификация са:

1. свидетелство за професионална квалификация;

2. удостоверение за професионално обучение;

3. свидетелство за валидиране на професионална квалификация;

4. удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професията;

5. свидетелство за правоспособност – за професии, за които се изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии;

6. свидетелство за правоспособност по заваряване;

7. Европейско приложение към документите по т. 1 -4./,

Всички членове на представителните учителски синдикати, в хипотезата на чл. 5, ал.5 от горецитираната наредба имат право на договорените в по-висок размер минимални работни заплати, според чл. 28, ал.1, т.5 от националния КТД.

д-р Юлиян Петров

председател на Синдикат „Образование“