Фокус – приемна в Крумовград

Председателят на СО „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров води фокус – приемна с ОбСО „Подкрепа“ гр. Крумовград. Председателят на общинската структура г-жа Катя Анева организира и модерира форума. В приемната участваха г-жа Румяна Профирова – председател на РСО „Подкрепа“ Кърджали и Диана Севдалинова – лидер на организацията в Джебел.

Д-р Петров очерта приоритетите на синдиката.Синдикалистите от Крумовград направиха следните предложения:

1. Да се преразгледат учебните програми по всички предмети и във всички образователни степени с цел оптимизирането им, особено във втори гимназиален етап по профилиращите предмети, а и не само. Почти по всички предмети има ненужно учебно съдържание, което е необосновано въведено – безцелно и самоцелно. Колегите по почти всички предмети споделят, примерно, че във втори гимназиален етап е въведено учебно съдържание, изучавано по-рано в университета. Смятаме, че учебното съдържание във втори гимназиален етап трябва да подпомага учениците основно в две направления: успешно полагане на ДЗИ и успешна подготовка за кандидат-студентски изпити.

2. Да не се допускат безцелни и самоцелни промени в балообразуването за прием във ВУЗ. Скорошен пример е промяната на балообразуването за прием по медицинските специалности. Всички знаем за тази промяна, но и всички знаем как никоя от заинтересованите страни не е съгласна с тези промени – нито учениците, нито учителите, а доколкото знаем – и самите ВУЗ. Завършилите първа степен на средното образование няма как да се явят на изпит за повишаване на оценките по биология и химия, а те, според промяната са балообразуващи от следващата учебна година. Така най-потърпевши са настоящите ученици от 11 клас.

3. Да се премахнат НВО в четвърти и в десети клас. Създават излишно натоварване на цялата образователна система и общност – ученици, родители, учители. За външни оценявания са достатъчни тези в края на 7 клас и ДЗИ в края на 12 клас.

4. Да се намали административната тежест, възлагана на българския учител. Там, където е възможно. Например, изготвяне на ежемесечни справки за развитието на учениците със СОП. Да не говорим за огромната по обем документация за учениците със СОП в началото на годината, в края на първи срок и в края на учебната година.

5. Да се оптимизира провеждането на общинските кръгове на ученическите олимпиади. В момента почти по всички предмети, самите ние си изготвяме изпитни материали за общинските кръгове на олимпиадите. Огромна по обем работа в добавка към тежкото работно ежедневие на учителя. Осен това, в различните общини – тестовете са различни. Предлагаме РУО или МОН да изготвят материалите и за общинските кръгове на олимпиадите по всички предмети.

6. Предлагаме на синдиката да организира провеждането на обучения с кредити, необходими ни за предстоящата (незнайно за кога, всъщност) акредитация или атестация на учителите. Всъщност, предлагаме тази атестация изобщо да отпадне. Няма разумно обяснение за съществуването и.

7. Предлагаме при следващото подписване на браншови КТД, освен увеличение на основните заплати, да се помисли за сериозно увеличение на т.нар. лекторски възнаграждения, като се има предвид, че това е извънреден труд. Да, те са в рамките на осемчасовият ни работен ден, но този ден ни е даден да реализираме годишната си преподавателска норма, която не е само преподаване, но и планиране, подготовка, проверка и оценка на знания, умения и компетентности и пр.

8. Незабавно, или най-късно при подписване на следващия браншови КТД, да се промени минималното прагово възнаграждение на обслужващия персонал – да не се започва с минималната работна заплата за страната. Предлагаме минималната ставка в този случай да е – минимум 105% от МРЗ за страната.

9. Да се промени Наредбата за представителното облекло. Правото да получават представително облекло да придабият и представителите на административния персонал – завеждащ АТС, технически сътрудник, касиер, домакин и други приравнени на тях длъжности, заедно с директора, заместник – директорите и главните счетоводители. Административният персонал, чиито представители изброихме ежедневно имат досег с родители, ученици, общественост, фирми и други и имат правото и необходимостта от представително облекло.

Важният общински форум се състоя в залата на Средно училище „Васил Левски“- Крумовград, което празнува своя 110 годишен юбилей и организира седмица, посветена на Апостола на свободата.