Хибриден отраслов съвет

Хибриден извънреден отраслов съвет  се състоя в МОН.

Беше обсъдено връщането на учениците от начален етап в училище при условия на висока заболеваемост.

Социалните партньори се обединиха в следните решения:

  1. Осигурени са тестове за приоритетно връщане на всички ученици от начален етап. Тестовете по решение на МЗ се провеждат в училище и се осигуряват от същото министерство при заболеваемост над 500 на 100 000 души.
  2. При организация на тестовете в училище ще се включват лица педагогически специалисти, медиатори, родители и др, които отговарят на условия за безопасна среда.
  3. За осигуряване на безопасна среда в училище в процедурата на тестване с осигурени безплатни антигени тестове ще бъдат включени педагогически и непедагогически специалисти от училище, които нямат зелен сертификат.
  4. В дните понеделник и четвъртък се осигуряват 30 мин., при промяна на дневния режим намаляване на часовете, междучасията и др.
  5. Минимален праг за връщане към присъствено обучение на Начален етап е повече от 50% от желаещите за тестване родители на ученици на ниво паралелка.
  6. За учениците нежелаещи да се тестват се осигурява синхронно или несинхронно обучение, според възможностите на училището.
  7. За участниците в процеса на тестовете педагогическите и непедагогическите  специалисти ще получат допълнително заплащане за ноември и декември уточнено с анекс към КТД.

Връщането на учениците от 1 – 4 клас ще се случи най-рано от 10 ноември.