Работна среща в Букурещ по международен проект NEST

Синдикат „Образование“ към КТ подкрепа взе участие в работна среща на Комитета за управление на международния европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training – NEST). Работната среща се проведе на 09 и 10 май 2023 г. в гр. Букурещ.

В рамките на срещата Комитетът за управление на проекта си бе поставил за цел:

  • да идентифицира най-важното обучение (за целия проект и в рамките на техния специфичен контекст) от декемврийския технически доклад;
  • да планира (в екипи по държави) препоръки за политики въз основа на техническия доклад от декември и националния контекст
  • да идентифицира най-подходящите данни от техническия доклад, които могат да бъдат използвани в подкрепа на препоръките за политики
  • да прецизира плана за експлоатация

По време на срещата бяха обсъдени и предстаоящите стъпки в изпълнението на дейностите през третата година на проекта, както и предизвикателствата, които стоят пред екипите по проекта. Направен бе скрининг на предстоящите събития и бяха обсъдени подходите за гарантиране на качеството на извършваните дейности.

В работната среща участваха представители на пет държави от Европа, в които в рамките на проекта се апробира обучителна програма за ментори на учители с до пет години опит в системата на образованието. Синдикатът беше представляван от г-н Георги Шошев – зам.председател.

Повече информация за проекта можете да научите на уебсайта на проекта.

NEST се реализира по Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките на Програма „Еразъм+“ и е финансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.